Privacy Statement

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Sponsit respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.sponsit.nl (hierna: "website"). Sponsit gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Sponsit wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat verstaan we onder de website?

De website is een product van Sponsit. Sponsit is de onderneming die de website exploiteert. De website is een platform voor het online beheren van alle sponsorinformatie en bijbehorende diensten.

Welke gegevens worden door Sponsit verwerkt?

Indien u zich wenst te registreren op de website dan zullen uw organisatienaam, volledige naam en uw e-mailadres verwerkt worden.
Van alle bezoekers van de website worden door de website gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5).

Voor welke doeleinden verwerkt Sponsit gegevens?

Uw naam en e-mailadres zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de e-mailservice aan u te kunnen verzenden.

Aan wie verstrekt Sponsit gegevens?

Sponsit zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
Sponsit behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) de website, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Sponsit zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website of door u een e-mailbericht te sturen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Sponsit deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat de website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de website uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Sponsit haar website en diensten afstemmen op uw wensen.
Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Er wordt op deze website gebruik gemaakt van first party analytics cookies, waarbij alleen geanonimiseerde gegevens worden verzonden en derden geen toegang krijgen tot de verzamelde gegevens.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Sponsit?

De website bevat links naar websites van derden. Sponsit is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe beschermt Sponsit uw gegevens?

Sponsit draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht Sponsit te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Sponsit zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen twee weken reageren. Vervolgens kunt u Sponsit verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Sponsit in ieder geval binnen twee weken reageren.

Kan Sponsit dit Privacy Statement wijzigen?

Indien Sponsit mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

Heeft u een vraag of verzoek?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Sponsit dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@sponsit.nl.